Евангелие от Марка 6:1-4. Медленное чтение. 28 сентября 2023 г.
М. Г. Селезнев, Дж. Маркус, М. М. Юровицкая. Перечитывание стихов 6:1-6:4, стилистические особенности их русского перевода. Как принято понимать ὁ ἀδελφός и αἱ ἀδελφαί в Мк 6:3? Чтение стихов Мк 6:5-6a. Стратегии для перевода слова ἡ δύναμις в Мк 6:5. Нарратив о родном городе Иисуса в синоптических Евангелиях
Рассмотрим Мк 6:1:
Греческое “εἰς τὴν πατρίδα” не содержит эксплицитного указания на город, но, видимо, другого варианта для перевода у нас нет, потому что слово «родина» в русском языке обозначает не компактное место и синонимично словосочетанию «родная страна».
Хотя греческий текст предполагает, что все три предложения, произносимые слушателями, вопросительные, мы в данном случае, поставили восклицательный знак вместо вопросительного (что особенно важно в контексте последующих событий), так как иначе бы фраза воспринималась как сомнение или непонимание о каких чудесах идёт речь. Кроме того, знаки в греческом тексте расставлены не рукой евангелиста Марка, поэтому мы считаем такую замену оправданной.
Хотя слово «живут», относящиеся к сёстрам, в греческом тексте отсутствует, мы, следуя нашему общему правилу, что если в греческом оригинале не содержится каких-то специальных риторических стратегий, то мы можем имплицитные сообщения оригинала делать эксплицитными, помещаем «живут» в перевод.
Нашего особого внимания заслуживает слово «ἐσκανδαλίζοντο», переводимое нами как «они не поверили…». В таком переводе мы не чувствуем уверенности, однако вернёмся к нему чуть позже, так как перевод этого место следует явным образом из экзегетического понимания этого слова.
Возможный вариант – сделать русский перевод более синтаксически близким греческому тексту. Иисус буквально говорит им: «не бывает пророк без почёта, кроме как у себя на родине, среди своих родных и у себя дома». Мы же попробовали этот текст немного синтаксически перефразировать, ведь иначе текст получался бы по-русски намного более тяжёлым.
В первом стихе мы перевели “πατρίς” как «родной город», здесь же как «родина». Мы делаем так, потому что в противном случае по-русски получался бы более тяжеловесный перевод, кроме того, в этих двух местах контексты слова тянут его значение в две разные стороны. С другой стороны, подобные интертекстуальные связи важны, ведь оба этих слова относятся к одной ситуации. Таким образом, можно попробовать поменять «на родине» на «в родном городе».
В данном случае ἐστί может выступать в модальном значении, то есть «не может быть такого (οὐκ ἔστιν), чтобы пророк был без чести у себя на родине». Вообще говоря, в естественных языках между изъявительной модальностью и модальностью возможности зачастую трудно провести грань. Если мы понимаем эту максиму целиком в изъявительном наклонении, то она означает, что ситуация, описанная в ней, ясная и однозначная, вариантов быть не может: пророк в других местах в почёте, а у себя – не в почёте. Если же мы понимаем её в модальном смысле, то эта фраза оказывается менее категоричной. Однако непонятно, как можно передать в русском языке эту достаточно тонкую грань, не создавая конструкции страшной громоздкости. Например, «так не бывает, чтобы пророк не был оценен». Так как такая конструкция получается слишком громоздкой, то мы считаем, что её лучше убрать в комментарии.
(К отрывку возвращаются спустя некоторое время)

Joel Marcus: You were debating the meaning of “πατρίς”, but how about also the meaning of “brothers” and “sisters”?
Mikhail Seleznev: Yes, it was certainly a great problem for the later exegetes.
Joel Marcus: Yeah, in Russian Orthodox tradition – aren’t they like the Catholics and they interpret them as cousins or something like that?
Mikhail Seleznev: I think that these two problems are not of the same type. The problem of how to translate “πατρίς” taking into count that the word occurs twice in this pericope. This is more a stylistic problem. Well, how can we understand “brothers and sisters” – this is an exegetic and homiletic problem. It’s a good question whether Mark himself and his first audience felt any problem with this.
Joel Marcus: Yeah, you are right. I don’t think that they did feel a problem with it. It happened only later and you know especially with later doctrines about Mary. You know that becomes a problem.
Mikhail Seleznev: Yes, if we look at the parallel passages, we see that the Gospel of Mark which was, the first of our canonical Gospels and which sometimes contains materials that are offensive for later Gospels. This material doesn’t seem to be offensive, because even in Matthew, which sometimes corrects Mark. In this case Matthew doesn’t do this: "οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;" (Mt 13:55-56). So probably at some point the idea that Jesus had brothers and sisters became offensive for the early Christian tradition but later than Mark and even later than Matthew.
Joel Marcus: I’d say probably later than the first century.
Mikhail Seleznev: Yes, it is, I’m think requires a separate study to see from what time the early Christian started replacing this reference to Jesus’s brothers and sisters with other expression or started attempts somehow to reinterpret this.
Going back to the question about “πατρίς”.
Joel Marcus: I wanted to say something about that I mean it seems to me that maybe the saying of Jesus about a prophet is not honored except in his own “πατρίς”. I mean this is probably a traditional saying, I’m not even sure, it was probably invented by Jesus so I mean it’s possible that the term “πατρίς” in the two instances here mean something different and so that in 6:1 probably the meaning is as you have it you know “gorod” – his is own city. But then the traditional saying it may be of wider meaning. People do take offense at a prophet only in his own country. So they don’t have to mean exactly the same. I don’t think this word means the same in 6:1 and 6:5, in those two instances.
Mikhail Seleznev: Okay, in this case an interesting question, whether the reference to “τὴν πατρίδααὐτοῦ” in verse one was in fact inspired by the proverb that appears later in the text. We can just check how often and in which contexts “ἡ πατρίς” occurs in the New Testament
Joel Marcus: I don’t think it occurs in Mark outside of this passage.
Mikhail Seleznev: Yes, thanks to the computer programs we can now solve in a couple of seconds question that would require from earlier exegetes days and days of painful looking through the text.
Joel Marcus: Yeah, it’s the only instance in Mark. But I’m not using computer, I’m using a book to get that – the concordance.
Mikhail Seleznev: Yes, the only in instance in Mark, only here and also in Matthew we have “ἡπατρίς” in the parallel story, that Jesus was not accepted in his own city. Mt 13:54 "καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;"; Mt 13:57 "καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ." And also in Lk 4:23: "καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου."and in Jn 4:44 "αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.".
So, it looks as if the parable was at the beginning and the fact that in this passage Mark, and other Gospels’ authors following Mark, referred to Jesus native City. But with the word “πατρίς” at this very passage at the very beginning of the whole story was preparing the appearance of the word “πατρίς” in verse four.
Joel Marcus: Yes, but I would say that it fits in with this theme in Mark stating that Jesus in conflict with his own family, that we’ve seen especially already at the end of chapter 3. I mean the parallelism between the Pharisees and scribes, who say “has а demon” and his family who thinks that he is crazy.
Mikhail Seleznev: Yes, but in fact in this discussion about “πατρίς” we deal with two different problems - one problem is this topic of Jesus rejection by his own people, by his own family and finally probably in the moment when in the cry of dereliction he said that he was forgotten by God. That is one topic, which is of course extremely important for Mark. Maybe, it is central topic for Mark and another one is a pure linguistic question, where did the word “πατρίς” come from in Mark’s narrative. And related problem how to deal with this in our translation.
Joel Marcus: Yeah, I agree with you and I like what you said about, you know, he’s picked up the word from the saying, from the proverb.
Если этот пассаж кристаллизовался вокруг пословицы о том, где пророк бывает в почёте, а где нет, то какие это имеет импликации для перевода? Если мы рассматриваем «Всюду пророк в почёте, но только не на родине, не среди родных и не у себя дома (Мк 6:4 в нашем переводе)» как исходный стих, то мы не имеем права его менять в духе «Оттуда Иисус направился в свой родной город, за ним следуют Его ученики (Мк 6:1 в нашем переводе)». Однако можем ли мы в русском переводе менять 1-й стих в духе 4-го стиха: «оттуда Иисус направился к себе на родину»?
Не возникнет ли у читателя ложного представления о том, что под родным городом подразумевается Вифлеем, как город, в котором Иисус родился? Разумеется, такое впечатление возникнет, поэтому необходимо дать примечание. Дело в том, что евангелист Марк мог не знать, что родным городом Иисуса был Вифлеем. Мессианские традиции, связывающие Вифлеем с Давидом и Мессию тоже с Давидом, они приводят к тому, что в Евангелиях, где описаны рождение и детство Иисуса, он оказывается связан с Вифлеемом. Но если внимательно вчитаться в историю детства в Евангелии от Матфея и в историю детства в Евангелии от Луки, в то, как там и там выстраивается связь с Вифлеемом, то общим знаменателем будет то, что Мессия связан с Вифлеемом. Однако сама эта связь в двух Евангелиях выстраивается по-разному. Для Марка же совершенно очевидно, что под родным городом (πατρίς) в стихе 6:1, то есть под городом, откуда его πατήρ, подразумевается Капернаум. Если мы посмотрим на параллельные места (см. таблицу ниже), то обнаружим, что Матфей сохраняет слово “πατρίς”, хотя картина детства выглядит у него совсем по-другому. Лука же уже чёрным по белому говорит о Назарете. Возможно, уже Лука чувствовал некую проблематичность, в том, чтобы использовать здесь слово “πατρίς”, и потому появляется “Ναζαρά” как место, где Иисус вырос.
Можно было бы попробовать перевести здесь “πατρίς” как «родной дом», однако сам дом появиться позже по ходу повествования, а кроме того, тут явно указание именно на географическое место, более широкое, чем дом. Любопытно, что слово “πατρίς” встречается в Септуагинте всего несколько раз. В Лев 25:10 (см. таблицу ниже) этим словом переводиться מִשְׁפָּחָה «семья, клан (в расширенном смысле)». Это слова как раз синонимично словам «родственники», «дом».
Maria Yurovitskaya: Maybe it’s not just coincidence with the words of Jesus. This word is also in one row with “οἶκος” and “συγγενεῖς” so maybe it is also not a place but more like a clan or his family just in another word for his clan.
Joel Marcus: Yeah, מִשְׁפָּחָה usually means clan, it has such meaning in the Tanakh.
Maria Yurovitskaya: Yeah, the question is whether in our case it has the similar meaning, or “πατρίς” should mean a place.
Mikhail Seleznev: Yes, because standard translations both Russian translations and English translations and other translations that I see on my screen they understand “πατρίς” as a place, while Masha’s exegesis suggests that the reference is not to the place but rather to the social unit which one belongs.
Joel Marcus: Yeah, this interesting. I guess I can see that in Mk 6:4 but not in 6:1. I can see translation as social unit with 6:4 saying that a prophet is only dishonored amongst his own family group. Then I guess you would take “ἐν τοῖς συγγενεῦσιν” in 6:4 as an epexegetical. It’s an expansion of what’s already been implied by “πατρίς”. And also “ἐν τῇ οἰκίᾳ” they’re all kind of in your interpretation they’re all synonymous – correct?
Maria Yurovitskaya: Yeah, that’s what I meant.
Joel Marcus: Yeah, interesting. But I can see that in 6:4 but in 6:1 it seems like it’s a place. A place, into which his disciples can follow him. He’s coming back to his homeland or to his home city. But it’s interesting to note that it translates like מִשְׁפָּחָה. Does it translate that more than in the Leviticus passage?
Maria Yurovitskaya: Yeah, in other places it translates אֶרֶץ מוֹלֶדֶת:
Joel Marcus: Yeah, that different but other usages of מִשְׁפָּחָה being translated by “πατρίς” or just inLeviticus?
Maria Yurovitskaya: It is one place.
Mikhail Seleznev: Now we see that in Greek Esther the 3 occurrences of “πατρίς”. There also references not to geographical place but rather to the clan. For example, Est 2:10 – “καὶ οὐχ ὑπέδειξεν Εσθηρ τὸ γένος αὐτῆς οὐδὲ τὴν πατρίδα ὁ γὰρ Μαρδοχαῖος ἐνετείλατο αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι”. Here once again “πατρίς” is synonym with “γένος”. And the same is Est 2:20 – “ἡ δὲ Εσθηρ οὐχ ὑπέδειξεν τὴν πατρίδα αὐτῆς οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος φοβεῖσθαι τὸν θεὸν καὶ ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ καθὼς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ Εσθηρ οὐ μετήλλαξεν τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς” and especially Est 8:6 – “πῶς γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶς δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου”. She speaks about “ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος” which refers to Jewish nation and not to Southern Levant or geographical place as such.
Joel Marcus: Yeah, interesting. It’s an elastic word.
Maria Yurovitskaya: It’s even in Classical Greek it works more like sort of adjective like “πάτριος”.
Mikhail Seleznev: If we go further through our list of biblical books in Tob 5:11 – “καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ ἄδελφε ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ ὑπόδειξόν μοι” we also have the question from which tribe and from which clan are you once again “φυλή” is synonymous with “πατρίς”.
Joel Marcus: Well, it’s not necessarily synonymous, right. I mean “πατρίς” could be a further specification.
Mikhail Seleznev: Yes, I was not exact enough. The question is not whether “φυλή” and “πατρίς” here are synonymous but the question is whether “πατρίς” here refers to geographical entity or to social entity. It refers to social entity like “φυλή”.
В Jer 22:10 – “μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα μηδὲ θρηνεῖτε αὐτόν κλαύσατε κλαυθμῷ τὸν ἐκπορευόμενον ὅτι οὐκ ἐπιστρέψει ἔτι καὶ οὐ μὴ ἴδῃ τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ” может показаться, что “πατρίδος” отсылает именно к стране. Действительно, всё словосочетание “τὴν γῆν πατρίδος” отсылает именно к стране, но посредством слова “γῆ”. То есть “γῆ” и “πατρίς” не относятся к одному и тому же, а “πατρίδος” поясняет какой является эта “γῆ” – она является землёй клана. А значит “πατρίς” не синонимично “γῆ”. А вот в Jer 26:16 – “καὶ τὸ πλῆθός σου ἠσθένησεν καὶ ἔπεσεν καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐλάλει ἀναστῶμεν καὶ ἀναστρέψωμεν πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ προσώπου μαχαίρας Ἑλληνικῆς” слово “πατρίς” может относиться к той же самой системе, что и “πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν”, но может означать и место. В Eze 23:15 – “ἐζωσμένους ποικίλματα ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ τιάραι βαπταὶ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν ὄψις τρισσὴ πάντων ὁμοίωμα υἱῶν Χαλδαίων γῆς πατρίδος αὐτῶν” мы снова встречаем словосочетание, где “γῆ” определяется словом “πατρίς”, то есть опять “πατρίς” используется как “отчий клан”. Таким образом, в Септуагинте (мы при этом не рассматриваем Маккавейские книги, потому что они могут и должны содержать другие правила употребления греческих лексем, чем прочие книги Септуагинты) не только в Левите, но также в Эсфири, Товите, Иезекииле, в одном из двух вхождений в Иеремии “πατρίς” – это именно отчий клан. С другой стороны, совершенно справедливо замечает Джоэль, что в Мк 6:1 у нас имеется географическое пространство.
Mikhail Seleznev: In this case we may combine our discussion or the relationship between Mk 6:1 and Mk 6:4 on the one hand, and our discussion of the meaning of the “πατρίς” in the Old Testament in the following way that the earlier original meaning of “πατρίς” in the Greek Bible was definitely more like “father’s clan”. Following this usage, a proverb arose “καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.” but when this proverb with Septuagintal meaning that of the “πατρίς” was used in the Gospel of Mark then the anticipation of this proverb in Mark 6:1 Mark used the same word but in a sense that was not in tradition with Septuagintal meaning of “πατρίς” but rather more in line with more General Greek meaning.
Maria Yurovitskaya: So, it’s more like a synonymous for “πατριά” what is more common for biblical Greek.
Joel Marcus: I wonder what would be the substituent use “πατριά”.
Maria Yurovitskaya: Also מִשְׁפָּחָה.
Joel Marcus: Let’s talk about translation technique. Should one try to use the same Russian word to translate the same Greek word, but then depart from that and to give a different translations in Mk 6:1 and Mk 6:4? Should the default be to use the same Russian word? I will be flexible enough to use a different word, if there is different nuance between Mk 6:1 and Mk 6:4.
Mikhail Seleznev: Yes, I think so. Translation is not mathematics but rather it’s kind of art but I think that if we try to formulate some guidelines for translation then probably this should be a kind of guideline.
Joel Marcus: I think that’s what I did in my translation but I tried to stick with the same word, but then the sometimes it became impossible and too awkward or a distortion, so then I would use a different word.
Mikhail Seleznev: Маша, у вас был ещё вопрос о переводе “δύναμιν” как «чудо».
Maria Yurovitskaya: Я бы предложила перевести как «великие дела».
Или же более буквально – «не мог явить свою силу».
Maria Yurovitskaya: Joel, we are discussing whether “δύναμιν” could be translated like “miracle”? What do you think about “miracle”?
Joel Marcus: I think it’s okay. I mean, I would translate in the first instance as “works of power”. I like getting the sense of that. “δύναμις” is “power”, right? What miracle means? It’s something that’s out of ordinary. It doesn’t normally happen, but “δύναμις”… So, what the Russian term that Michael is using.
Mikhail Seleznev: Чудо.
Joel Marcus: That’s sort of related to “трудно” like difficult?
Mikhail Seleznev: I don’t think so. It’s more or less exact equivalent to English “miracle”. I mean all the different shades of meaning and other overtones of the Russian “чудо” and English “miracle” have.
Joel Marcus: So, I don’t know what words you have available to you but I’m trying to see how I translate it. I mean this is an important term in Mark and we’re going to have in a few sentences very paradoxically. That Jesus could not Mk 6:5 – “καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν.” – so there’s both the term “δύναμις” and the cognate verb “ἐδύνατο”. But there he cannot is not able to do a “δύναμις”. So, and yet I think as we go on the disciples are going to then they’re going to go out and do “δυνάμεις”. A lot of “δυνάμεις” Jesus can just do a few “δυνάμεις”. So that’s very strange. I mean the verb “δύναμαι” also occurs in a significant context in chapter 3 in the “Βεελζεβοὺλ” controversy: No one can cast out a demon except or can cast out the strong man except if he’s stronger than him. So, I do think that this “δύναμις”, “δύναμαι” word group is important in Mark and it has this connotation of power.
Если мы решим для слова “δύναμις” использовать другой перевод, чем традиционное “чудо”, то останется ли в НЗ где-нибудь слово «чудо» в нашем переводе? Если мы посмотрим какие греческие слова переводятся словами “чудо” или “чудеса”, то это прежде всего “δύναμις”, “δυνάμεις”. Есть несколько мест, где это греческое “τέρας, τέρατος”, однако в НЗ это очень редкое слово.
Joel Marcus: I don’t think by the way that “δύναμις”… I don’t recall it seeing it very much in non-Jewish miracle stories from like Apollonius of Tyana, people like that. It seems to me that normal Greek word would be something like “θαῦμα”, right, something that you see it and you are amazed. So, it does seem to me that the “δύναμις” it’s an anomalous. I think it might strike a Greek reader as being an unusual word for a miracle and it seems to me that it has also a different meaning than the Hebrew אוֹת which is a sign and so that’s the terminology that gets pick up in Jn “σημεῖον”. But both of those both “θαῦμα” and “σημεῖον”, I think, are probably more usual terms for a miracle than “δύναμις”, it could be wrong but I think, maybe, it’s true.
Maria Yurovitskaya: In Septuagint the נִפְלָאוֹת is translated as “δύναμις”, but it is in singular in Job so it could be different, maybe it’s different.
Joel Marcus: Is that translating אוֹת or yeah?
Maria Yurovitskaya: נִפְלָאוֹת.
Joel Marcus: That’s something very unusual and astonishing.
Maria Yurovitskaya: It’s an astonishing deed of God and it’s only place where it’s translated with “δύναμις”.
Mikhail Seleznev: If we are right, we can check it but it seems that we are right that in the non-biblical Greek the standard word for miracle was “θαῦμα”, then in the NT corpus itself this word is almost not used at all. The just two occurrences of “θαῦμα” in the whole corpus of NT in the Rev 17:6 – “καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.” – but that attempts to render the Semitic construction “θαῦμα” here is not miracle but rather it somehow enhances the verb “ἐθαύμασα”. And then in 2 Cor 11:14 – “καὶ οὐ θαῦμα· αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός.” – it’s not amazing just in terms of speech, but in both cases no in Corinthians neither in Revelation does “θαῦμα” have the meaning of miracle. So, I’m afraid that if we decide not to render “δυνάμεις” as “чудеса” then we would remain with the NT without any miracles at all.
Итак, если мы решим не переводить слово “δυνάμεις” как “чудеса”, то в НЗ не останется мест, где бы у нас появлялось “чудо”. Это подобно ситуации со словом “ангел”. С одной стороны, перевод греческого “ἄγγελος” русским словом “ангел”, будет сдвигать совершенно в другую зрительную область, но что ещё мы можем сделать? Только написать длинный комментарий или словарную статью.
Maria Yurovitskaya: Интересно, что в Вульгате для перевода “δύναμις” используется viritus, что представляется очень подходящим переводом.
Mikhail Seleznev: Теперь, мне кажется, надо посмотреть, какие ещё слова здесь могут потребовать комментария. Не с точки зрения перевода, но с точки зрения понимания структуры заслуживает комментария слово “ἐκεῖθεν” в Мк 6:1.
Mikhail Seleznev: It seems that the fact that Jesus goes from place to place “ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν” serves for the narrative of Mark as a kind of device to structure the text to divide it into different parts, which are linked with each other. But this transitional march of Jesus going out of the place where something earlier happened and moving further. What would be your opinion about this “ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν” in the beginning?
Joel Marcus: I guess that probably a lot of times these framing sentences like at the beginning and at the end and when he is moving from one place to another. Maybe that’s Mark’s contribution, in other words, he has individual traditions which take place in different places like for example this one in Nazareth. But he the overall putting it into a narrative frame is maybe partly his own work. This was the suggestion of Karl Ludwig Schmidt at the beginning of the 20th century, and I think it’s probably right, and you often see vocabulary that is characteristically Mark in these framing verses like in Mk 6:1 “ἀκολουθέω” and “μαθηταί”. Also, I guess I would cite in favor of that this slight difference in nuance that we’ve seen between “πατρίς” in Mk 6:4 and in Mk 6:1. Maybe that could also be evidence that Mark himself is responsible for these framing devices.
Mikhail Seleznev: Yes, I think it’s very important thing that we can see somehow transitional editorial phrases that link together different blocks of tradition that was probably available for Mark.
Joel Marcus: And similarly in Mk 6:6. You have “ἀπιστία” which is an important theme throughout Mark and also the verb “διδάσκω”. So, he is constructing this journey of Jesus and he’s not making it up. He has traditions, but he’s fitting those traditions into an overall geographical framework that maybe he himself has created. And we’ll see that especially when we come to the middle part of the gospel the journey up to Jerusalem which hasn’t started yet.
Mikhail Seleznev: Okay, meanwhile, I looked at different occurrences of “ἐξῆλθεν” in the gospel of Mark and let’s look at them. For example, Mk 1:35 – “Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο.” – this is a link between the main bulk of chapter one which introduces Jesus and his miracle working and the continuation of this story then we have Mk 2:13 once again – “Καὶ ἐξῆλθενπάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.” – Он вышел снова. Это такая редакционная связка, которая связывает два разных кусочка традиции. Наше место, о котором мы сейчас говорим Мк 6:1 – “Καὶ ἐξῆλθενἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.” – опять же, переход к некоторому новому блоку традиции внутри нарратива Марка сопровождается тем, что Иисус откуда-то выходит. Словно бы у нас продвигается повествование, и каждый шаг этого продвижения маркируется тем, что Иисус тоже откуда-то выходит. Mk 8:27 – “Καὶ ἐξῆλθενὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;” – вот они уже входят в деревни Кесарии Филипповой. И последние “ἐξῆλθεν” этого рода в Mk 11:11 – “Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερὸν καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθενεἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.” – у нас опять же уже внутри финальных глав “ἐξῆλθεν” выступает как связка между двумя важными нарративами. Он входит в Вифанию с двенадцатью после первого посещения Иерусалима во время Страстного цикла.
Maria Yurovitskaya: Характер вставки здесь подчёркивается ещё тем, что идёт перебивка по времени в одной фразе с аориста на презенс. Такое часто бывает в двух соседних предложениях, а вот в одном очень редко.
Mikhail Seleznev: Получается, мы видим, что автор Евангелия собирает своё повествование из разных частей и в качестве стандартного клея выступают блоки типа “καὶ ἐξῆλθεν” про передвижения главного героя. Двигается герой, двигается и нарратив от одной стадии к другой.
Следует прокомментировать явно плеонастическое использование глагола “ἄρχομαι” в Mk 6:2 – “καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν…” – this usage of “ἄρχομαι” in verse 2 seems to berather unnecessary but we also have the same verb for example in Mk 6:7 – “Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο…” – Иисуса призвав к себе двенадцать начал отправлять их по двое.
Joel Marcus: Yes, and I would say “ἤρξατο” means that is also characteristic for Mark in the redactional vocabulary. I do have it in my commentary. I do have an appendix at the end of the second volume, which I call Mark in redactional vocabulary, and I went through each passage. I mean this is the sort of thing nobody does anymore because it’s very speculative and I admit it’s speculative, but still I tried to decide, what the tradition was that came down to Mark, and what he added. And then in this appendix I give the words that were added by Mark and I give the verse numbers. And so, there is a lot of usages of “ἄρχομαι” and a lot of usages of “ἐξέρχομαι” in my redactional vocabulary. But as I say, this is something nobody does anymore, because and maybe for good reason, because in the case of Mark, we don’t know what his sources were and what they said. Whereas with Matthew and Luke we do know, what at least one their sources was. So, it’s much easier to identify redactional vocabulary.
Mikhail Seleznev: The word “ἄρχομαι” is indeed very characteristic of Mark and I remember that you mentioned this in your commentary what I’m thinking about now is whether this special preference of Mark towards the verb “ἄρχομαι”, when he speaks about some activity of Jesus his disciples, they do not do this activity they start do this activity “ἤρξατο διδάσκειν”, “ἤρξατο… ἀποστέλλειν” whether this has something to do with fact that Mark starts his Gospel with the verb “ἀρχή” and probably understood this Gospel and the whole narrative contained within as some kind of “ἀρχή”, which later on in the history of Christian mission was to be prolonged and carried on by apostles and their disciples.
Joel Marcus: Yes, I like that very much, and that’s I think that somewhere in my commentary and I relate it to at the beginning. It’s a different book but at the beginning if the book of Acts. Luke says that in my first volume I talked about all the things that Jesus began to say and do. And so that’s referring to his Gospel, his story of Jesus’s life. Jesus going out preaching, working miracles. But I think that means for Luke too. That was only the beginning and Jesus is continuing to preach and to work miracles through the Church. And people have often noticed actually the parallel between the things that Jesus does in Luke’s gospel and the things that especially Peter and Paul do and the other disciples in Acts. So, there’s he’s clearly making a parallel there and that would go along with the interpretation you’re suggesting for “ἄρχομαι” in Mk 2. It’s the beginning of the Gospel, and that’s why he can end it on Easter morning, because the beginning is over, when Jesus is raised from the dead.
Mikhail Seleznev: So, “ἀρχή” is the important word for Mark, so important that he starts his gospel with “ἀρχή” and also, he has a marked preference for “ἄρχομαι”, but he also have this idea of “ἀρχή” in Luke. So, it’s not something even, if this is more prominent in Mark. This is some understanding that is not limited to Mark there’s some understanding this characteristic of the early Christianity as such That the Gospel narrative is just the “ἀρχή” of something. So, I think that here once again the lexical analysis can show us something that is even deeper, on the deeper level than just lexis. I remember this because we just started reading the Gospel of Mark with our first-year students and we after three lectures, I believe, we finished with the word “ἀρχή” and even moved to the second verse of the Gospel, but this “ἀρχή” was very prominent in our discussions with first-year students and I remembered it when I looked at this “ἄρχομαι” in our chapter 6.
Maria Yurovitskaya: Did you mention Acts 1:1 – “Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν,” – where it’s also about “ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς… διδάσκειν”?
Joel Marcus: Yeah, I think I mentioned that.
Mikhail Seleznev: It was Luke who mentioned “ἀρχή” in the verse 1:1.
Maria Yurovitskaya: I think Luke somehow plays on ἤρξατο… διδάσκειν” which is very favorite of Mark.
Joel Marcus: But it’s interesting he puts “ποιεῖν” in first.
Mikhail Seleznev: Интересно, как отмечает один из наших слушателей, что в Пешитте “πατρίς” передано словом со значением “страна, отчизна”. То есть в ранней Церкви видели в этом повествовании упрёк Иисуса не к מִשְׁפָּחָה “семья, клан”, а к провинции или отчизне. Таким образом, мы здесь видим развитие значения греческого “πατρίς” от раннего, времён перевода Септуагинты, и дальше. То есть, переход этого слова из преимущественно социального термина в преимущественно географический в Пешитте, которая является довольно поздним текстом по отношению к времени перевода Септаугинты и написания Евангелия от Марка. Так что вполне ясно, что переход от социологического термина к географическому завершился.

Расшифровку подготовил Владимир Лобашинский